TDAH VALLES Associacions SABADELL Barcelona CENTRE REEDUCA'T Diagnòstic, tractament i seguiment dels afectats i les seves famílies TDAH VALLES Associacions SABADELL Barcelona NOU POSTGRAU Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d'ensenyament TDAH VALLES Associacions SABADELL Barcelona Vols saber-ho tot sobre TDAH? Consulta NOSTRE LLIBRE TDAH VALLES Associacions SABADELL Barcelona TDAH TV Associació sense ànim de lucre d'afectats del trastorn per dèficit d'atenció.

TDAH VALLES

Formació

Postgrau

:
Aprenentatges Específics, Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.

 

Tipus de curs: Diploma d'Especialització / Diploma de Postgrau

Nombre d'Anyós acadèmics: 1 Curs acadèmic

Nombre de crèdits: 30

Preu del crèdit: 46,66 €

Preu total 1400

Entitat gestora: Fundació Finestres. Centre responsable: Facultat de Psicologia UB

 

Postgrau APRENENTATGES ESPECÍFICS, DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT (2017-2018)

Modalitat de docéncia: Presencial

Data Inicial de preinscripció: 10/7/2017
Data final de preinscripció: 12/10/2017

Data de Inici: 13/10/2017

Introducció

El programa de postgrau es crea en col·laboració amb l'Associació TDAH Vallès per oferir una alternativa acadèmica específica en l'estudi de les diferències individuals i la seva diferenciació amb els trastorns d'aprenentatge a l'aula.

La necessitat de capacitar els professionals de l'educació amb coneixements específics per poder actuar millor en les aules es fa evident arran de la quantitat de programes formatius privats que s'ofereixen des de les diferents associacions i entitats sensibilitzades amb el problema de l'abordatge de les diferències individuals i dels trastorns d'aprenentatge. Un problema que explica, en part, el 20% de fracàs escolar de la població espanyola (Informe Pisa, 2009).

Les dificultats de l'aprenentatge escolar plantegen un repte important en el nostre sistema educatiu. Encara que estan reconegudes en la Llei d'Educació Catalana, actualment els centres educatius disposen de pocs recursos per identificar els signes d'alerta de la presència d'aquestes dificultats i per intervenir des d'una perspectiva inclusiva.

El curs de Postgrau "Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge" està orientat a proporcionar als professionals del sector de l'educació o que tinguin relació, les eines necessàries per poder identificar i reeducar aquestes dificultats des d'una perspectiva inclusiva .

El postgrau neix de la col·laboració entre la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i l'associació TDAH Vallès.

Des de la Facultat de Psicologia, el professor Josep M Serra-Grabulosa porta més d'una dècada realitzant investigació en les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament. En col·laboració amb centres de referència del nostre país, com la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) de l'Hospital Fundació Sant Joan de Déu, com el CSMIJ de l'Hospital Clínic de Barcelona, ​​o amb centres estrangers, com el Center for Developmental Neuropsychiatry at Columbia University. El professor Serra-Grabulosa està duent a terme diferents investigacions relacionades amb els trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge escolar (htpp: //www.ub.es/neuroscience).

Per la seva banda, l'associació TDAH Vallès és una associació sense ànim de lucre fundada el 27 de maig de 2002, fruit de la impulsivitat i desesperació, per un nombrós grup de pares i mares amb fills diagnosticats de TDAH / TDA, davant absència a nivell local i comarcal de cap altra entitat que contempli els afectats per aquesta patologia. Des de llavors fins a l'actualitat, ha dedicat els seus esforços a atendre milers de famílies i professionals. En l'àmbit assistencial, realitza tasques de diagnòstic, tractament i suport a les famílies interessades, en molts casos de forma altruista per les poques possibilitats econòmiques de la família. Pel que fa a la investigació i formació, TDAH Vallès està col·laborant en projectes d'investigació amb el Dr. Serra-Grabulosa. I respecte a la formació, s'han realitzat més de 20 edicions del curs 'TDAH i TRASTORNS comòrbids', que presenta diferents tipus de reconeixement

Reconeixement com a activitat de formació permanent adreçada a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària i d'ensenyaments de règim especial d'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitat.
Reconeixement d'interès sanitari pels Instituts d'estudis de la Salut d'acord amb l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, publicada al DOGC núm. 756, de 22 d'octubre de 1986 per la qual es regula el reconeixement sanitari d'actes de caràcter científic.
Reconeixement de l'activitat: ha estat acreditada amb 10,5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries.


La proposta del curs de de Postgrau "Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge", pretén consolidar i donar un pas endavant en la formació en dificultats d'aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament. Per trajectòria i rellevància de la institució i dels seus professionals, en aquests moments la Universitat de Barcelona a través de la Facultat de Psicologia està en disposició d'oferir la millor formació teoricopràctica en aquest àmbit. Líder en investigació i en associació amb els centres de referència del nostre país, està posicionada com a referent en formació especialitzada, de manera que aquest curs ofereix la millor opció de formació als professionals especialitzats amb:300 hores presencials
75 hores classes presencials
225 hores de treball dirigit
225 hores de treball autònom


Característiques generals de la metodologia docent.El postgrau comprèn 70 hores de teoria i 230 hores de pràctiques. La teoria s'impartirà en sessions setmanals de 5 hores (dissabtes al matí, de 9:00 a 14:00) per part de professionals de referència.

Les pràctiques es realitzaran en centres de referència amb els quals es té conveni, principalment perquè ja s'estan realitzant pràctiques del grau de Psicologia de la UB i del Màster de Psicologia General Sanitària. La tasca dels alumnes en aquests entres consistirà a realitzar tasques relacionades amb el diagnòstic i amb la reeducació. Així mateix, els professionals que treballin en una escola, podran realitzar les pràctiques allà mateix, sota la supervisió d'un tutor del postgrau. Eines no presencials El postgrau usarà la plataforma Moodle per gestionar el campus virtual, tal com es fa en la majoria d'assignatures impartides a la UB. Aquest entorn virtual servirà per gestionar els continguts teoricopràctics del curs, i per establir canals de comunicació sobre els diferents temes tractats.


Sistemes d'avaluació.L'avaluació comprendrà:

Exercicis pràctics: 25% de la nota final.

Examen: 40% de la nota final.

Valoració de les pràctiques per part del centre associat: 35% de la nota final.OBJECTIUS FORMATIUSObjectiu general.Formar els professionals i els futurs professionals de l'àmbit de l'educació i la clínica en els criteris diagnòstics dels principals trastorns del neurodesenvolupament i de les dificultats específiques de l'aprenentatge, així com en les estratègies de reeducació / compensació dels mateixos.

El postgrau donarà les eines necessàries tant a nivell teòric com pràctic perquè els alumnes obtinguin aquesta formació i puguin elaborar els seus programes de detecció i les estratègies d'intervenció més adequades al centre on desenvolupin les seves tasques.

Objectius específics.Identificar i relacionar els trets de personalitat en els nens i adolescents i com es manifesten a l'aula Identificar els factors biològics, psicològics i educatius que influeixen en la gènesi i el manteniment de les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament.
Diferenciar els trets de personalitat clínicament rellevants dels no rellevants en els trastorns d'aprenentatge.
Conèixer els signes d'alerta dels trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge escolar, perquè des de l'aula es pugui fer una detecció precoç i una intervenció educativa personalitzada, dotant dels recursos necessaris als / les mestres.
Conèixer i saber aplicar els criteris diagnòstics de les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament.
Conèixer i saber aplicar les principals eines de reeducació de les dificultats d'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament.
COMPETÈNCIES.Transversals.Demostrar capacitat per relacionar coneixements d'una manera crítica i rigorosa.
Mostrar interès per l'aprenentatge continu, l'actualització de coneixements i la formació professional continuada
Mostrar un compromís ètic i professional en relació amb les responsabilitats cíviques i socials.
Mostrar compromís amb els drets humans i democràtics de totes les persones, de manera especial amb els de les persones més vulnerables (persones amb discapacitat, persones amb trastorns psicològics, víctimes, poblacions aïllades o minoritàries, etc.


Específiques.Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig d'emocions adequades per a una interacció efectiva amb pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció.
Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
Treballar els aspectes psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
Dissenyar, desenvolupar i, si s'escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
Mostrar compromís ètic i responsabilitat professional (conèixer, prendre decisions i actuar d'acord amb el codi deontològic de la psicologia en l'àmbit de l'actuació professional i de recerca).